Recerca

El Projecte per a la Informatització del Seguiment Clínic-epidemiològic de la infecció per VIH i Sida (PISCIS), creat l’any 2000, és un estudi longitudinal, sistemàtic, prospectiu i multicèntric que recull informació clínic-epidemiològica dels pacients amb infecció pel VIH que són visitats per primera vegada en algun dels divuit hospitals participants de Catalunya o dels dos hospitals de les Illes Balears.

Els objectius principals de la cohort són la vigilància clínic-epidemiològica i longitudinal dels pacients amb diagnòstic de VIH, així com l’avaluació i monitoratge de la resposta, a partir de l’estimació dels tres últims passos de la cascada de serveis del VIH a Catalunya; l’optimització del maneig integral dels pacients visitats en les unitats de VIH dels hospitals de Catalunya i les Illes Balears; i la resposta a preguntes de caràcter clínic-epidemiològic mitjançant projectes d’investigació.

El projecte s’inicia l’any 2000, quan es va convidar a participar en la cohort als hospitals del Grup de Treball de VIH/Sida de la xarxa d’Hospitals Comarcals de Catalunya i a tots els hospitals de Catalunya i Balears. El projecte té una fase de recollida de dades retrospectiva compresa entre 1998 i el 2000, després una fase prospectiva des de l’any 2000 fins a dia d’avui.

Als hospitals que inicialment van acceptar participar se’ls va enviar un qüestionari per avaluar els sistemes de recollida d’informació, així com la capacitat i disponibilitat informàtica del centre. Les majors dificultats es van trobar en els centres de tercer nivell, que o bé no tenien una base de dades informatitzada, o bé tenien una aplicació que requeria importants canvis. Tenint en compte la capacitat del projecte i la possible aportació dels centres, en el seu inici la cohort PISCIS va estar constituïda per deu hospitals de Catalunya i un de les Illes Balears. El Centre d’Estudis epidemiològics sobre les ITS i la Sida de Catalunya (CEEISCAT) va ser triat com a centre coordinador de la cohort i com a administrador de les dades.

Des de l’inici de la cohort, les dades són enviades per part de cada unitat de VIH i se centralitzen en un repositori central gestionat pel CEEISCAT, on s’han creat programes de traducció per homogeneïtzar les dades de cadascuna de les unitats en una base de dades única per tal de mantenir una alta integritat i qualitat.

Al llarg dels anys, s’han anat sumant al projecte més unitats de VIH de diferents hospitals públics, aconseguint una cobertura del 85% del total de persones amb VIH que es troben en seguiment per part dels serveis sanitaris públics a Catalunya i les Illes Balears.

Futures línies de recerca

1. Com prevenir la transmissió contínua del VIH (per exemple, tractament precoç envers esforços de prevenció intensificats)?

2. Quin és l’efecte de la introducció del tractament universal en la càrrega viral comunitària a Catalunya?

3. Com tractar el VIH, pel que fa a l’optimització del tractament, eficàcia a llarg/curt termini, adherència, toxicitat i prevenció de resistències?

4. És possible evitar la transmissió comunitària del VIH diagnosticant i tractant molt d’hora després de la transmissió?

5. Quins són els efectes a llarg termini de la infecció per VIH sobre morbiditat cardiovascular, malaltia renal i hepàtica, complicacions metabòliques, malaltia òssia i càncer?

6. Quin és l’impacte a llarg termini de la infecció pel VIH en la qualitat de vida dels pacients infectats?

7. Quin impacte té l’envelliment en el curs natural de la infecció pel VIH?

8. Quines són les intervencions òptimes per controlar les epidèmies emergents de coinfecció com les hepatitis B i C i les ITS?

9. Quina és la tendència de tuberculosis a Barcelona, 1998-2018?

10. Quines són l’eficàcia i la seguretat de les noves pautes de tractament antiretroviral (inhibidors de la integrasa, pautes 2D, fàrmacs long-acting)?

11. Quin és l’impacte del tractament pre exposició (Prep) en la incidència de nous casos de VIH a Catalunya i les Illes Balears?